Politika kvality

Vedení společnosti CLIMFIL BRNO, s. r. o., formulovalo a přijalo v rámci svých procesů (komplexní dodávky vzduchotechnických a klimatizačních zařízení , vč. montáže a servisu) následující politiku k zajištění co nejvyšší efektivnosti řízení společnosti.

Politika kvality společnosti je orientována především na našeho zákazníka a na co nejkvalitnější uspokojování jeho potřeb a požadavků.

Zákazník je hlavním hodnotitelem kvality všech našich činností a zavedený a neustále zkvalitňovaný systém zabezpečování kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 mu dává přiměřenou míru jistoty, že výsledky našich činností mají požadovanou kvalitu.

Usilujeme o to, aby zákazník z celkové prezentace společnosti na trhu nabyl důvěru, že obdrží službu v dobré kvalitě a dohodnutém termínu.

Kvalitu našich dodávek a služeb chápeme jako prioritu. Dobrá kvalita nám pak umožňuje uplatnit se lépe na trhu, dále se rozvíjet a vytvářet dobré podmínky také našim zaměstnancům.

Trvalé zlepšování kvality je nikdy nekončící proces, s měnícími se podmínkami a požadavky je neustále co zlepšovat.

Proto se vedení společnosti v rámci své firemní politiky zavazuje k následujícímu:

  • naším prvořadým cílem je dosažení co nejvyšší spokojenosti zákazníka s kvalitou našich dodávek a služeb, protože právě spokojenost zákazníka je měřítkem kvality dodávek a služeb
  • neustále monitorovat pokrok v hlavních oblastech činností společnosti s cílem stále dokonalejšího plnění požadavků zákazníka
  • dbát o optimální zajišťování a využívání všech potřebných zdrojů, o výběr kvalitních dodavatelů a realizovat účinné a efektivní investice, směřující ke zvýšení kvality
  • zajistit aktivní účast každého zaměstnance na týmové práci ke zlepšení kvality, neboť zaměstnanci jsou jedním z hlavních faktorů kvalitu ovlivňujícím ,trvale školit a vzdělávat všechny zaměstnance, předávat jim zkušenosti a zvyšovat jejich povědomí v otázkách
    kvality našich služeb, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a firemní kultury, s cílem zlepšování kvality systému řízení a tím i kvality dodávek a služeb

Systém řízení kvality společnosti by však nemohl být komplexní bez deklarování jejího přístupu k životnímu prostředí, proto vedení společnosti věnuje této problematice samostatnou pasáž.

Environmentální politika

Vedení společnosti CLIMFIL BRNO, s.r.o. je si vědomo a respektuje právo člověka na příznivé životní prostředí a ztotožňuje se s koncepcí trvale udržitelného rozvoje jako rozvoje, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.

Přijetím této politiky a jejího praktického naplňování vnímá vedení společnosti zejména jako nutnost vytvářet kladný přístup svých zaměstnanců, dodavatelů i zákazníků k životnímu prostředí obecně s akcentem na ty oblasti a činnosti, které se nás bezprostředně dotýkají a kde můžeme ovlivňovat a zlepšovat životní prostředí konkrétně, tedy v místě našeho pracoviště i v místech realizovaných staveb a služeb.

Při praktickém naplňování své environmentální politiky se vedení zavazuje k následujícímu:

Důsledně dodržovat veškerou platnou legislativu v oblasti ŽP, zejména zákon o životním prostředí, dále dokument Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky, i navazující mezinárodní normy, doporučení a ujednání, ale i vnitropodnikové směrnice z této oblasti, s důrazem na ty oblasti, které se naší činnosti bezprostředně týkají, tj. především ochrana klimatu.

Při realizaci svých odborných činností v maximální možné míře používat ekologicky příznivé materiály i postupy, tento přístup návazně vyžadovat od svých subdodavatelů i ostatních spolupracujících subjektů. Beze zbytku respektovat a naplňovat požadavky našich zákazníků v oblasti jejich environmentální politiky. Přijímat preventivní opatření k zamezení vzniku takových situací a stavů, při kterých by docházelo k poškození životního prostředí.

Soustavně vzdělávat a vychovávat své zaměstnance k praktickému naplňování této politiky.

K dosažení uvedených strategických záměrů , jež mají dlouhodobý charakter, je nutno stanovit konkrétní cíle pro naplňování politiky kvality i environmentální politiky pro nejbližší období .

Datum: 1. 4. 2018

Ivana Horáková a Ing. Petr Páral,
jednatelé společnosti

TOP